Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Rock Modelsia pyörittävän Sarocks Consulting Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.04.2022. Viimeisin muutos 12.04.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Sarocks Consulting Oy
Osoite: Saraviita 1 as 5, 60150 Seinäjoki
Puhelin: 040 463 7626

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

yhteyshenkilö: Satu Haveri
puhelinnumero: 040 463 7626
sähköposti: satu@rockmodels.fi

3. Rekisterin nimi

Rock Models - rekisteri

4. Oikeusperuste ja rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste tunnistetietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus. Henkilö- tai yritystietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito malleihin, yhteistyökumppaneihin, asiakkaisiin, sekä asiakas-, tai yhteistyösuhteen ylläpito, vietintä ja markkinointi. Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös esimerkiksi tapahtumiin osallistumisen yhteydessä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja henkilöistä ja yrityksistä:

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
- henkilön nimi + mahdollinen taiteilijanimi
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- postiosoite
yrityksen ollessa kyseessä myös:
- edustetun yrityksen nimi ja rooli organisaatiossa
- yrityksen yhteys- ja laskutustiedot

Kaikki muut tiedot esim. vaatekoot tai erityisruokavaliot kysytään erikseen ja säilytetään vain väliaikaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään verkkosivulla olevilla lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse tai muutoin suoraan rekisteröidyltä sekä asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ja siirtää henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin rajoituksin esimerkiksi toimeksiantojen niin vaatiessa sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan rekisterin pitäjällä ja yksilöidyillä, hänen toimeksiannostaan toimivilla työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

ROCK MODELS

Sarocks Consulting Oy
Matti Visanninkuja 8 60150 Seinäjoki
Y-tunnus 3190127-4

satu@rockmodels.fi
040 463 7626
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram